top of page

Politica de securitate a datelor cu caracter personal

Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm datele personale. Această declarație de confidențialitate vă va informa cu privire despre modul în care vă gestionăm datele personale, drepturile dvs. de confidențialitate și modul în care vă protejează legea. Citiți cu atenție această declarație de confidențialitate înainte de a utiliza Serviciile noastre.

 

REGULAMENT CU PRIVIRE LA PROTECŢIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

CORE RECRUIT SRL

                          

Conform cerinţelor Legii nr.677/2001 si a noului REGULAMENTUL (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor, denumit in continuare GDPR) pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, CORE RECRUIT SRL, în calitate de operator date cu caracter personal si inregistrata la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal cu nr. 0006276, are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate de client, un membru de familie al acestuia ori de terţi. Ne obligăm că datele cu caracter personal vor fi:

 • prelucrate cu bună credinţă şi în conformitate cu dispoziţiile legale;

 • colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime;

 • adecvate, pertinente şi neexcesive, prin raportare la scopul în care sunt colectate şi ulterior prelucrate;

 • exacte şi actualizate; datele inexacte sau incomplete din punct de vedere al scopului pentru care sunt colectate şi respectiv prelucrate vor fi şterse sau rectificate;

 • stocate într-o formă care să permită identificarea persoanei vizate strict pe perioada necesară realizării scopurilor în care datele sunt colectate şi prelucrate. Stocarea datelor pe o durată mai mare decât cea menţionată, în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, se va face cu respectarea garanţiilor privind prelucrarea datelor cu caracter personal, prevăzute în normele care reglementează aceste domenii, şi numai pentru perioada necesară realizării acestor scopuri.

 • securitatea - Masurile de securitate a datelor cu caracter personal sunt stabilite astfel incat sa asigure un nivel adecvat de securitate a datelor cu caracter personal procesate.

 

Datele prelucrate

Societatea noastră va prelucra următoarele date cu caracter personal:

* numele şi prenumele

* cetatenia

* sexul

* data si locul nasterii

* imagine

* telefon/fax/email

* adresa sau reşedinţa

* profesia/loc de munca

* situatia familiala

* formare profesionala – diplome – studii

 

Vom prelucra toate datele cu caracter personal intr-o maniera conforma cu Legea nr. 677/2001 si cu Regulamentul EU 2016/679 (conform Art. 6 alin. (1) lit. (a) – lit. (f), din GDPR). Prelucrarea datelor cu caracter special, respectiv a prelucrarii codului numeric personal sau a altor date cu caracter personal având o funcţie de identificare de aplicabilitate generală, sunt strict limitate la cazurile prevăzute de lege. Prelucrările de date cu caracter personal se efectuează numai dacă persoana vizată şi-a dat consimţământul, în mod expres şi neechivoc, pentru acea prelucrare.

 

Consimţământul nu este necesar în următoarele cazuri:

 • când prelucrarea este necesară în vederea executării unui contract sau antecontract la care persoana vizată este parte ori în vederea luării unor măsuri, la cererea acesteia, înaintea încheierii unui contract sau antecontract;

 • când prelucrarea este necesară în vederea protejării vieţii, integrităţii fizice sau sănătăţii persoanei vizate ori a unei alte persoane ameninţate;

 • când prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii unei obligaţii legale a operatorului;

 • când prelucrarea este necesară în vederea aducerii la îndeplinire a unor măsuri de interes public sau care vizează exercitarea prerogativelor de autoritate publică cu care este investit operatorul sau terţul căruia îi sunt dezvăluite datele;

 • când prelucrarea este necesară în vederea realizării unui interes legitim al operatorului sau terţului căruia îi sunt dezvăluite datele cu condiţia ca acest interes să nu prejudicieze interesul sau drepturile şi libertăţile fundamentale ale persoanei vizate;

 • când prelucrarea priveşte datele obţinute din documente accesibile publicului, conform legii;

 • când prelucrarea este făcută exclusiv în scopuri statistice, de cercetare istorică sau ştiinţifică, iar datele rămân anonime pe toată durata prelucrării.

 

Scopul colectării datelor este îndeplinirea obiectului de activitate al societăţii, respectiv ACTIVITATI ALE AGENTILOR DE PLASARE A FORTEI DE MUNCA. Furnizarea acestor date, necesare în vederea asigurării acurateţii informaţiilor şi conţinutului documentelor întocmite în exercitarea activităţii societăţii noastre, constituie o obligaţie a clientului.

 

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi sunt comunicate numai următorilor destinatari, cu consimţământul clientului: persoanei vizate. Autorităţile publice cărora li se comunică date în cadrul unei competenţe speciale de anchetă nu vor fi considerate destinatari şi în consecinţă, nu va fi necesar consimţământul persoanei vizate (de ex.: datele personale solicitate de instanţele de judecată, procurori, organe de urmărire penală, dacă sunt necesare desfăşurării unei anchete).

 

Garanţii

Conform Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului EU 2016/679, orice persoană vizată beneficiază de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, se garantează respectarea dreptului de opoziţie la prelucrarea datelor personale care vă privesc şi de a solicita ştergerea datelor, cu excepţia datelor a căror prelucrare are caracter obligatoriu, respectiv prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială. 

 

Societatea CORE RECRUIT SRL, în calitate de operator de date cu caracter personal, ii revin următoarele obligaţii de informare:

 • În cazul în care datele cu caracter personal sunt obţinute direct de la persoana vizată, cu excepţia cazului în care această persoană posedă deja informaţiile respective, operatorul ii va aduce la cunoştinţă:

  • identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

  • scopul în care se face prelucrarea datelor;

  • informaţii suplimentare, precum: destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor; dacă furnizarea tuturor datelor cerute este obligatorie şi consecinţele refuzului de a le furniza; existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

  • orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

 • În cazul în care datele nu sunt obţinute direct de la persoana vizată, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, operatorul este obligat să furnizeze persoanei vizate cel puţin următoarele informaţii, cu excepţia cazului în care persoana vizată posedă deja informaţiile respective:

  • identitatea operatorului şi a reprezentantului acestuia, dacă este cazul;

  • scopul în care se face prelucrarea datelor;

  • informaţii suplimentare, precum: categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor, existenţa drepturilor prevăzute de prezenta lege pentru persoana vizată, în special a dreptului de acces, de intervenţie asupra datelor şi de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

  • orice alte informaţii a căror furnizare este impusă prin dispoziţie a autorităţii de supraveghere, ţinând seama de specificul prelucrării.

      Pentru exercitarea acestor drepturi, persoanele vizate se pot adresa către societatea noastră cu o cerere scrisă, datată şi semnată.

 

Dreptul de acces

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la CORE RECRUIT SRL, la cerere şi în mod gratuit, confirmarea faptului că datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta. CORE RECRUIT SRL este obligat, în situaţia în care prelucrează date cu caracter personal care privesc solicitantul, să comunice acestuia, împreună cu confirmarea, cel puţin următoarele:

 1. informaţii referitoare la scopurile prelucrării, categoriile de date avute în vedere şi destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le sunt dezvăluite datele;

 2. comunicarea într-o formă inteligibilă a datelor care fac obiectul prelucrării, precum şi a oricărei informaţii disponibile cu privire la originea datelor;

 3. informaţii asupra principiilor de funcţionare a mecanismului prin care se efectuează orice prelucrare automată a datelor care vizează persoana respectivă;

 4. informaţii privind existenţa dreptului de intervenţie asupra datelor şi a dreptului de opoziţie, precum şi condiţiile în care pot fi exercitate;

 5. informaţii asupra posibilităţii de a consulta registrul de evidenţă a prelucrărilor de date cu caracter personal, de a înainta plângere către autoritatea de supraveghere, precum şi de a se adresa instanţei pentru atacarea deciziilor CORE RECRUIT SRL, în conformitate cu dispoziţiile prezentei legi.

Persoana vizată poate solicita de la CORE RECRUIT SRL informaţiile printr-o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

CORE RECRUIT SRL este obligat să comunice informaţiile solicitate, în termen de 15 zile de la data primirii cererii.

 

Dreptul de intervenţie asupra datelor

Orice persoană vizată are dreptul de a obţine de la CORE RECRUIT SRL, la cerere şi în mod gratuit:

 1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă prezentei legi, în special a datelor incomplete sau inexacte;

 2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului EU 2016/679

 

Pentru interventia asupra datelor persoana vizată va înainta CORE RECRUIT SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

CORE RECRUIT SRL este obligat să comunice măsurile referitoare la persoana vizată, în termen de 15 zile de la data primirii cererii

 

Dreptul de opoziţie

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive întemeiate şi legitime legate de situaţia sa particulară, ca date care o vizează să facă obiectul unei prelucrări, cu excepţia cazurilor în care există dispoziţii legale contrare. În caz de opoziţie justificată prelucrarea nu mai poate viza datele în cauză.

Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, în mod gratuit şi fără nici o justificare, ca datele care o vizează să fie prelucrate în scop de marketing direct, în numele operatorului sau al unui terţ, sau să fie dezvăluite unor terţi într-un asemenea scop.

În vederea exercitării drepturilor persoana vizată va înainta CORE RECRUIT SRL o cerere întocmită în formă scrisă, datată şi semnată. În cerere solicitantul poate arăta dacă doreşte ca informaţiile să îi fie comunicate la o anumită adresă, care poate fi şi de poştă electronică, sau printr-un serviciu de corespondenţă care să asigure că predarea i se va face numai personal.

SC CORE RECRUIT SRL este obligat să comunice persoanei vizate măsurile luate în termen de 15 zile de la data primirii cererii, cu respectarea eventualei opţiuni a solicitantului.

Încheierea operaţiunilor de prelucrare a datelor cu caracter personal

Datele prelucrate vor fi stocate, conform Legii nr. 677/2001 si a Regulamentului EU 2016/679, pe durata necesară realizării scopurilor în vederea cărora au fost colectate şi ulterior prelucrate.

Aceasta poate fi, după caz:

 • durata valabilităţii contractului de prestari servicii încheiat cu persoana vizată pentru furnizarea serviciilor operatorului şi pentru perioada de arhivare a acestora, stabilită prin acte normative;

 • perioada necesară colectării datelor/recuperării creanţelor;

În ceea ce priveşte ştergerea, distrugerea şi arhivarea, procedura internă şi modalităţile de realizare a acestor operaţiuni, se stabilesc de către fiecare operator, cu excepţia procedurii care se desfăşoară potrivit prevederilor legale privind arhivele naţionale. CORE RECRUIT SRL, datorită activităţii pe care o desfăşoară, este obligată, în baza unor dispoziţii legale speciale, să păstreze datele o anumită perioadă de timp, dar după expirarea acesteia trebuie să procedeze în una din modalităţile prevăzute mai sus.

În cazul transferului datelor către alt operator, este necesar ca operatorul iniţial să garanteze că prelucrările efectuate de terţ au scopuri similare cu prelucrarea iniţială. În acest caz, societatea noastră este obligată ca, în momentul colectării datelor sau, dacă se intenţionează dezvăluirea acestora către terţi, cel mai târziu până în momentul primei dezvăluiri, să furnizeze persoanei vizate, informaţiile prevăzute in Legea nr. 677/2001 si in Regulamentul EU 2016/679.

 

Prin urmare, in calitate de client CORE RECRUIT, aveti urmatoarele drepturi:

 • Dreptul la informare - puteți solicita informații privind activitățile de prelucrare a datelor dvs. personale. Aceasta vă permite să primiți o copie a datelor personale pe care le deținem despre dvs. și să verificați dacă o procesăm în mod legal.

 • Dreptul la rectificare - puteți rectifica datele personale inexacte sau le puteți complete. Acest lucru vă permite să aveți orice date incomplete sau inexacte pe care le deținem despre dvs. corectate, deși este posibil să fie necesar să verificăm corectitudinea datelor noi pe care ni le furnizați

 • Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat") - puteți obține ștergerea datelor, in cazul în care prelucrarea acestora nu a fost legală sau în alte cazuri prevăzute de lege. Acest lucru vă permite să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele personale acolo unde nu există motive întemeiate să continuăm să le procesăm. De asemenea, aveți dreptul să ne cereți să ștergem sau să eliminăm datele dvs. personale în cazul în care ați exercitat cu succes dreptul dvs. de a obiecta asupra procesării (a se vedea mai jos), dacă am prelucrat informațiile dvs. în mod ilegal sau dacă suntem obligați să ștergem datele dvs. personale pentru a respecta legislația locală. Vă rugăm să rețineți că, în anumite scopuri, suntem obligați din punct de vedere legal să păstrăm datele dvs.

 • Dreptul la restricționarea prelucrării - puteți solicita restricționarea prelucrării in cazul in care contestați exactitatea datelor, precum si în alte cazuri prevăzute de lege. Aceasta vă permite să ne cereți să suspendăm procesarea datelor dvs. personale în următoarele scenarii: (a) dacă doriți să stabilim acuratețea datelor; (b) în cazul în care utilizăm datele ilegal; (c) în cazul în care aveți nevoie să păstrăm datele, chiar dacă nu mai avem nevoie de ele, deoarece aveți nevoie pentru a stabili, a exercita sau a apăra revendicări legale; sau (d) v-ați opus utilizării de către noi a datelor dvs., dar trebuie să verificăm dacă avem motive legale imperative de a le utiliza.

 • Dreptul de opoziție - vă puteți opune prelucrării datelor dvs. personale în cazul în care vă bazați pe un interes legitim (sau pe al unui terț) și există ceva despre situația dvs. particulară care vă face să doriți să obiectați asupra prelucrării pe acest motiv pe măsură ce simțiți că are impact asupra drepturilor și libertăților fundamentale. De asemenea, aveți dreptul să obiectați în cazul în care vă prelucram datele dvs. personale în scopuri de marketing direct. În unele cazuri, putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a procesa informațiile dvs. care depășesc drepturile și libertățile dumneavoastră.

 • Dreptul la portabilitatea datelor - puteți primi, în anumite condiții, datele personale pe care ni le-ați furnizat, într-un format care poate fi citit automat sau puteți solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator. Vă vom furniza dvs. sau unui terț pe care l-ați ales, datele dvs. personale într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit, care poate fi citit de mașină. Rețineți că acest drept se aplică numai informațiilor automate pentru care v-ați dat inițial consimțământul pentru a le utiliza sau în cazul în care am utilizat informațiile pentru a încheia un contract cu dvs.

 • Dreptul de a depune plângere - puteți depune plângere fată de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Natională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • Dreptul de retragere a consimțământului – in cazurile in care prelucrarea se intemeiază pe consimțământul dvs., acesta poate fi retras oricând. Retragerea consimțămânțului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuată anterior retragerii rămânând in continuare valabilă;

 • Dreptul de a nu fi supus unor decizii automate sau profilare suplimentare aferente deciziilor automate: puteți cere și obține intervenția umană cu privire la respectiva prelucrare sau vă puteți exprima propriul punct de vedere cu privire la acest tip de prelucrare.

 

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la office@core-recruit.ro sau prin posta pe adresa societatii noastre. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.

Măsuri luate pentru asigurarea securităţii prelucrării

CORE RECRUIT SRL ia toate măsurile tehnice şi organizatorice adecvate pentru protejarea datelor cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat.

 1. Utilizatorii care au acces la baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt doar din conducerea unitatii. Toti utilizatorii sunt obligati sa pastreze confidentialitatea datelor la care au acces, iar la fiecare terminare de sesiune in baza de date vor inchide sesiunea . In cazul in care unul sau mai multi utilizatori sunt revocati din diverse motive conturile de acces se suspenda automat.

 2. Utilizatorii acceseaza datele cu caracter personal numai pentru indeplinirea atributiilor de servici;

 3. Orice operatiune de colectare si/sau modificare a datelor cu caracter personal de catre utilizatori sunt inregistrate permanent (se inregistreaza utilizatorul, data, ora si tipul modificarii); de asemenea sunt inregistrate si toate logarile si delogarile tuturor utilizatorilor la baza de date;

 4. La intervale de timp (3 luni) se efectueaza o copie de siguranta a bazei de date;

 5. Computerele de la care se acceseaza baza de date a informatiilor cu caracter personal sunt in incaperi la care accesul este restrictionat; unitatile de calcul au implementate solutii de protectie antivirus, antispam si firewall updatate la zi.

 6. Imprimarea datelor cu caracter personal se realizeaza numai de catre utilizatorii autorizati pt aceasta operatiune si numai in scopuri cerute de legile in vigoare (facturi, avize de insotire a marfii, contracte comerciale).

 7. Accesul în sediul societăţii este dotat cu sistem de alarmă, iar datele cu caracter personal sunt stocate electronic în fişiere securizate, protejate de parolă.

 8. Informaţiile pe suport de hârtie sunt păstrate în dosare speciale, la care au acces doar angajaţii societăţii, cărora le incumbă obligaţia de confidenţialitate.

bottom of page